March 29, 2024

สถานภาพสมรสกับการสมัครงาน เป็นสิ่งที่บางบริษัทหรืองค์กรใช้ในการพิจารณาในการเข้าทำงาน

สถานภาพสมรสกับการสมัครงาน

                สถานภาพสมรสกับการสมัครงาน ใบสมัครงานมักจะมีให้กรอกประวัติส่วนตัว รวมไปถึงสถานะของตนเอง ไม่ว่าจะโสด แต่งงานแล้ว หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ เป็นต้น ใครหลายๆคนมักจะคิดว่าคงไม่สำคัญใดๆ แต่เมื่อเราลองมาย้อนคิดดูแล้ว การบอกสถานภาพสมรสของตนเองนั้น มีผลต่อการพิจารณาการสมัครตำแหน่งงานด้วย เช่น หากงานนั้นเป็นงานที่จะต้องเดินทางบ่อยครั้ง การมีสถานภาพสมรสที่โสดก็คงที่จะเหมาะสมแก่การได้รับตำแหน่งงานนี้มากกว่าผู้สมัครที่มีสถานภาพสมรสเป็นแต่งงานหรือมีบุตรแล้ว เพราะเนื่องจากการเดินทางบ่อยๆ ผู้ที่โสดจะมีความคล่องตัวและไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ โดยบางบริษัทจะพิจารณาคนโสด เพราะคนที่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ไม่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ สามารถเดินทางได้บ่อยหรือไปต่างจังหวัดได้โดยไม่มีปัญหา ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือหมดปัญหาการลาคลอด หรือเลิกงานก่อนเวลาเพื่อไปรับส่งลูกอีกด้วย โดยบทความนี้จะมาทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจในคำและความหมายของสถานภาพสมรสมากขึ้น และความสำคัญระหว่างสถานภาพสมรสกับการสมัครงานเป็นเช่นไร

สถานภาพสมรสกับการสมัครงาน แต่งงานแล้ว

สถานภาพสมรสกับการสมัครงาน มีความสำคัญอย่างไรในการกรอกใบสมัครงาน

สถานภาพสมรส คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในสถานการณ์เป็นสามีภรรยากัน โดยจะมีสถานภาพสมรส ดังนี้

  1. โสด คือ ผู้ที่ยังมิเคยได้รับการสมรส
  2. สมรส คือ ผู้ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา โดยที่จะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม
  3. หม้าย คือ คู่สมรสได้เสียชีวิตไปแล้ว และในขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่
  4. หย่าร้าง คือ สามีภรรยาที่ได้หย่าร้างกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
  5. แยกกันอยู่ คือ ผู้ที่มิได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยังมิได้หย่าร้างตามกฎหมาย หรือผู้ที่มิได้สมรสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาด้วย
สถานภาพสมรสกับการสมัครงาน สมรส

นี่คือสถานภาพสมรสทั้งหมด ซึ่งแต่ละสถานภาพสมรสก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการกรอกข้อมูลสถานภาพสมรสลงในใบสมัครงาน ก็เป็นสิ่งที่บางบริษัทหรืองค์กรใช้ในการพิจารณาในการรับเข้าทำงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยสถานภาพสมรสไม่ได้มีผลเสมอไปกับในทุกตำแหน่ง เป็นเพียงบางตำแหน่งเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติเฉพาะที่สอดคล้องกับสถานภาพสมรส แต่เหนือสิ่งอื่นใด

สถานภาพสมรสกับการสมัครงาน

เราควรที่จะกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริงในใบสมัคร เพราะถึงแม้สถานภาพสมรสจะไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะ แต่เรายังมีคุณสมบัติด้านอื่นที่แสดงถึงศักยภาพในการทำงานได้ดีกว่า

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
ข่าวสารและบทความปัญหาการทำงาน ของนักศึกษาจบใหม่ ที่ยังว่างงานอยู่