April 2, 2024

ความห่วงใยจากผู้ใหญ่ บางครั้งหากมากเกินไป อาจจะส่งผลเสียตามมาได้

ความห่วงใยจากผู้ใหญ่

                ความห่วงใยจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่มักจะห่วงใยเด็กๆอยู่เสมอ แต่ว่าในบางครั้งความห่วงใยนั้นมีมากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้เด็กๆรู้สึกอึดอัด ไม่มีความสุข เครียด หรือในบางคนก็อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ ซึ่งหากเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้เช่นกัน

ความห่วงใยจากผู้ใหญ่

ความห่วงใยจากผู้ใหญ่ ที่มันมากไปอาจจะทำลาย ในหลาย ๆ อย่างได้

                การเป็นห่วงเป็นใย เป็นสิ่งที่ดีและทำให้เรารู้สึกอบอุ่น มีความสุข รับรู้ถึงความหวังดีของผู้ใหญ่ที่มีให้แก่เรา ไม่ว่าจะด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านการใช้ชีวิต ด้านการเรียนการศึกษา เป็นต้น ความห่วงใยที่มีให้เด็กๆอย่างเหมาะสมและถูกต้องก็คงจะดีต่อตัวของเด็กและผู้ใหญ่ แต่ถ้าหากความห่วงใยที่มีมากเกินไป มันสามารถทำลายสายใย หรือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ ความห่วงใยที่มากเกินไป ยกตัวอย่าง เช่น

ความห่วงใยจากผู้ใหญ่  ด้านการเรียน

                ด้านการเรียน: ผู้ใหญ่บางคนมักจะคาดหวังหรือชี้นำทางให้แก่เด็กๆ ซึ่งหากมันเป็นการบังคับก็คงจะไม่เป็นทางเลือกที่ดีให้แก่เด็กๆ แต่ถ้าการชี้นำนั้นเป็นคำสั่งหรือบังคับที่มีความต้องการให้กระทำด้วย จะทำให้เด็กมีความกดดันสูง เครียด หรือเด็กๆไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองสนใจ ถนัดหรือชอบได้เลย

                ด้านการใช้ชีวิต: ผู้ใหญ่หลายคนมักจะใช้คำว่า “อาบน้ำร้อนมาก่อน” ในการชี้นำหรือสั่งให้เด็กๆต้องทำตาม แต่ด้วยเวลาผ่านไป ทำให้ทุกๆอย่างมีการพัฒนามากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ในเรื่องบางเรื่องผู้ใหญ่บางคนก็ไม่สามารถแนะนำหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งบางครั้งผู้ใหญ่ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสินใจแล้วบังคับหรือสั่งให้เด็กๆทำตาม อาจจะมีบางเรื่องที่ถูกหรือผิด

ความห่วงใยจากผู้ใหญ่ ด้านสุขภาพ

                ด้านสุขภาพ: เรื่องสุขภาพไม่ว่าจะทั้งด้านร่างกายหรือจิตใจ เป็นสิ่งที่ควรดูแล รักษาอยู่เสมอ และเป็นสิ่งที่ดีหากมีผู้ใหญ่ที่คอยบังคับหรือคอยชี้แนะ แต่หากผู้ใหญ่บางคนมีความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือด้วยหลักการเหตุและผลที่สอดคล้องกันเลย เช่น การดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่มีโคลนจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กๆเป้นอย่างมาก เนื่องจากถ้าหากทำตามหรือกระทำสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้แนะแนวทางที่ผิดไป ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย โรคภัยไข้เจ็บ หรือบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้

                การเชื่อหรือทำตามสิ่งที่ผู้ใหญ่คอยบังคับ แนะแนว หรือสั่งสอนเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาด้วย เพื่อให้ตนเองก้าวเดินและพัฒนาไปในทางที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
ข่าวสารและบทความที่น่าสนใจก้าวข้าม Comfort Zone ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ เปลี่ยนความคิดของเราก็สามารถทำได้แล้ว