April 2, 2024

โปรแกรมเมอร์ ไม่มีวันตกงาน

โปรแกรมเมอร์
1 min read

สำหรับในยุคปัจจุบัน โปรแกรมเมอร์ ยุคของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มความสะดวกสบายเข้าถึงความรวดเร็วในการสื่อสาร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหลายด้าน เทคโนโลยีมีบทบาทพัฒนาในทุกด้านของชีวิตอย่างไม่หยุดยั้ง ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในการทำงานในด้านพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็น และมีความต้องการของทุกหน่วยงาน และทุกองค์กรอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบแอพพลิเคชั่น โปรแกรมการทำงานต่าง ๆ ระบบเว็บไซต์ ระบบเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ย่อมต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยี อาทิโปรแกรมเมอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกคอมพิวเตอร์เป็นต้น อาชีพเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อทุกองค์กรทุกประเภทอย่างมาก...