February 27, 2024

เลขานุการ

เลขานุการ
1 min read

       เลขานุการ มาจากคำว่า “เลขา” ที่แปลว่าตัวอักษร หรือการเขียน เมื่อนำมาผนวกกันหรือที่หลักภาษาไทยเรียกว่าสนธิกันกับคำว่า “อนุการ” ซึ่งแปลว่า การทำตาม “เลขานุการ” จึงมีความหมายว่า ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คือการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการวางแผนหรือปฏิบัติงานนั่นเอง เลขานุการ ทำหน้าที่อะไรบ้าง และมีคุณสมบัติอย่างไร             ข้อสังเกตที่ต้องใส่ใจก็คือ...