April 2, 2024

เพื่อนนั้นสำคัญไฉน

เพื่อนนั้นสำคัญไฉน คนเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้โดยปราศจาก “เพื่อน” ซึ่งเราเจอเพื่อนได้ทั่วทุกที่ว่าจะโรงเรียน สถานที่ทำงาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น การเป็นเพื่อนกันไม่ได้วัดกันที่ความร่ำรวย ความจน ผู้ใหญ่ หรือเด็ก เราสามารถเป็นเพื่อนกับคนได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งบางคนต่อให้มีโลกส่วนตัวที่สูงเพียงใด แต่ถึงอย่างไรก็ต้องเข้าสังคมอยู่ดี บางคนมีเพื่อนทุกประเภท ในขณะที่บางคนมีเพื่อนไม่มากแต่มีคุณภาพ ซึ่งเพื่อนมีหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะ เพื่อนนั้นสำคัญไฉน เพื่อนแบบไหนที่คุณควรจะมี..?...