February 26, 2024

เบื่องานเดิม ๆ

การทำงาน หลายๆคนมักจะเคยพบเจอทั้งตนเองและผู้อื่น แต่ถ้าหากอาการเหล่านี้อยู่กับเราในระยะที่สั้นหรือไม่นานนั้น ก็คงจะไม่เสียดายใดๆนักหรอก แต่ถ้ามันกลับอยู่กับเราเป็นระยะเวลาที่นาน จนกลายเป็นชีวิตประจำวัน ก็คงจะส่งผลเสียต่อเราและองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่บ่งบอกถึงจุดอิ่มตัวในการทำงาน มักพบได้ในวัยทำงานที่ทำงานหรือาชีพเดิมมานานหลายปี หรือเป็นการทำงานที่จะต้องทำซ้ำๆเดิมๆในทุกวัน หรือแม้กระทั่งงานที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กรได้ เนื่องจากองค์กรไม่ยอมรับในความคิดใหม่ๆ ทำให้พนักงานขาดการใช้ความคิดใหม่ๆและย้ำอยู่กับที่ สาเหตุต่างๆที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เคยไหมที่คุณไม่มีแรงบันดาลใจใน การทำงาน หรือผลงานเลยตลอดวัน? หลายคนมักจะคิดว่าจุดอิ่มตัวของการทำงานมักเกิดกับผู้ที่ทำงานเดิมมานานมากๆ หรือผู้ที่ใกล้จะเกษียณอายุการทำงานเพียงเท่านั้น แต่ไม่ใช่เลย...