April 2, 2024

อาชีพบรรณารักษ์

อาชีบรรณารักษ์
1 min read

อาชีบรรณารักษ์ และบรรณารักษ์ มาจากคำสนธิที่ได้จาก “บรรณ” (หมายถึง หนังสือ) กับ “อารักษ์” (หมายถึง การปกป้อง รักษา) รวมความก็คือ ผู้ทำหน้าที่รักษาหนังสือ ซึ่งหมายถึงหนังสือจำนวนมากที่ถูกรวบรวมไว้ในห้องสมุดหรือหอสมุดนั่นเองและเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป จากที่มีเพียงตัวเล่มหนังสือซึ่งพิมพ์จากกระดาษ ก็ยังมีความหมายครอบคลุมถึงวัสดุอื่นๆ ที่เก็บรักษาข้อมูลด้วย ได้แก่ ไมโครฟิล์ม แผ่นดิสก์...