March 29, 2024

สร้าง content ใหม่ๆ

นักการตลาดดิจิทัล
1 min read

นักการตลาดดิจิทัล อาชีพที่มาแรงและเป็นกระแสอย่างมากในยุคปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนไปเป็นยุคสมัยดิจิทัลมากขึ้น จึงเกิดเป็นอาชีพใหม่ ที่ต่อยอดจากการพัฒนาอาชีพเดิมอย่างการเป็นนักการตลาดดิจิทัล โดยอาชีพนักการตลาดมีเกิดขึ้นมานานมากแล้วในวงการธุรกิจสากล แต่จำเป็นจะต้องปรับให้ทันยุคทันสมัยที่อยู่ในสังคมออนไลน์กันมากขึ้น เพื่อเป็นการตามโลกให้ทันและต่อยอดจากอาชีพเดิมมาพัฒนารูปแบบการทำงานในยุคสมัยดิจิทัลนั่นเอง  โดยยึดหลักพื้นฐานการทำงานเช่นเดิมกับการตลาดทั่วไปด้วยมีเป้าหมายการทำงานเหมือนกัน แต่การทำงานรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วยการใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆโดยในยุคสมัยที่มีช่องทางการเข้าถึงสินค้า และการบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จึงจำเป็นจะต้องพึ่งพาเครื่องมือทางระบบออนไลน์มากขึ้นอย่างเว็บไซต์  application  social network  เป็นต้น โดยรูปแบบการทำงานของ นักการตลาดดิจิทัล นั้น คือสื่อสารสร้างแบรนด์สินค้า...