April 2, 2024

มูลไส้เดือน

อาชีพการเลี้ยงไส้เดือน สำหรับในยุคปัจจุบันที่มีคนตกงานกันเยอะมากในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคโควิด 19 ทั้งยังเศรษฐกิจในประเทศที่ถือได้ว่าไม่ดีเอามากๆ การมีอาชีพอิสระจึงถือได้ว่าเป็นคำตอบที่สามารถพลิกผันตัวเอง มาสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำงานประจำในรูปแบบเดิมๆ และการคนตกงานได้ แต่จำเป็นจะต้องจับจุดและมีความขยันหมั่นเพียรอย่างการทำอาชีพเลี้ยงไส้เดือนซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจไม่ใช่น้อย เพราะสามารถทำเงินได้หลายบาทต่อเดือน อาชีพการเลี้ยงไส้เดือน วิธีการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องลงทุนสูงด้วย โดยการเลี้ยงไส้เดือนนั้นถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย ความเสี่ยงก็น้อยตามไปด้วย โดยสามารถนำเอาของเหลือใช้มาทำการใช้ต่อในการเลี้ยงไส้เดือน ไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ เศษผักของที่เหลือใช้ต่างๆ สามารถมาสร้างคุ้มค่าจากการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้อีกด้วย ทั้งการเลี้ยงไส้เดือนนั้นสามารถนำส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลไส้เดือนที่ใช้ในธุรกิจเกษตรและใช้บำบัดน้ำในแปลงเกษตร หรือระบบเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างเลี้ยงกุ้งซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจส่งออกอันดับ 1...