April 2, 2024

มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

เทคนิคปรับวิธีคิด
1 min read

          สิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในช่วงวัยทำงานของคนเราก็คือความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งความก้าวหน้าในหน้าที่จะมาได้ในหลายรูปแบบ เช่น ได้เลื่อนตำแหน่งจากอายุงาน เปลี่ยนสายงานตามความสามารถ ขณะเดียวกันหน้าที่การงานก็สามารถถดถอยได้หากเราไม่มีความพยายาม ความอดทนหรือทัศนคติในหน้าที่นั้นมากพอ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่ได้ก็คือ เทคนิคปรับวิธีคิด ในการทำงานในบริบทต่างๆ เพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ วันนี้เราจะมาแจกเทคนิคการปรับวิธีคิดเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพกัน เทคนิคปรับวิธีคิด อย่างไรทำให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นธรรมดาที่คนเรามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน บางคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ขณะที่บางคนไม่มีความมั่นใจใดๆ ในตัวเองเลย...