March 29, 2024

ภาษากาย

     การพูดไม่ได้มีเพียงคำพูดที่สื่อสารออกไปเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึง ภาษากาย ที่สามารถส่งเสริมให้การพูดน่าดึงดูดและคำพูดที่ส่งออกไปมีความหนักแน่นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น การใช้ ภาษากาย ในการสื่อสารการพูด  เพื่อให้การพูดได้คะแนนดี  ภาษากายสบสายตา      ส่วนใหญ่แล้วนักพูดมือใหม่หรือคนที่ต้องพูดต่อหน้าที่ประชุมมักขี้อายชอบก้มหน้าหรือมองเพดานไม่กล้าสบสายตาผู้ฟังทำให้คำพูดที่ส่งออกไปขาดพลัง   การฝึกสบตาผู้ฟังเป็นทฤษฎีภาษากายที่มีประโยชน์หลายประการ  ได้แก่ -  สร้างความมั่นใจให้ตัวเองอย่างรวดเร็ว -  แสดงถึงความมีมารยาท  มีการให้เกียรติผู้ฟัง -  สร้างพลังหรือความดึงดูดผู้ฟังได้ดี - ...