April 1, 2024

พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา

          การคิดแก้ไขปัญหา ในบทความก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ผลลัพธ์ของมันคือการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาสินค้าหรือบริการตลอดจนแก้ไขปัญหาจากความยากลำบากในการดำรงชีวิต ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณภาพชีวิตและสังคมได้ก่อเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์หรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพราะมนุษย์ต้องปรับตัวและแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ทักษะการแก้ไขปัญหาจึงมีความสำคัญในชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทักษะ การคิดแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ           ใครว่าการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก ขอเถียงสุดใจเลยว่าทักษะข้อนี้สามารถฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยการปลูกฝังให้มีวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแทนที่จะพึ่งพาการแก้ไขปัญหาจากผู้อื่น หรือการฝึกให้รู้จักการทำความเข้าใจกับปัญหาโดยใช้ทั้งความรู้สึกและการมุ่งแก้ไขปัญหา ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหากันเถอะ...