March 29, 2024

ผู้สื่อข่าว (reporter)

ผู้สื่อข่าว
1 min read

            ผู้สื่อข่าว ในสังคมที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดด้วยการพูด เขียน หรือแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ เช่นสังคมไทยเรา มีอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับคนทำงานประจำที่ไม่ชอบความจำเจ เนื่องจากถือว่ามีอิสระในการทำงานมากกว่าหลายอาชีพ นั่นคือ ผู้สื่อข่าว (reporter) ผู้สื่อข่าว บทบาทของอาชีพผู้สื่อข่าวถือว่ามีส่วนรับใช้สังคมโดยตรง             ผู้สื่อข่าวจะป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจต่อประชาชน เป็นผู้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ กับเป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ทั้งยังกล่าวได้ว่ามีบทบาทเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย เนื่องมาจากอิทธิพลของสื่อและตัวเนื้อหาที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ได้นั่นเอง             ...