February 27, 2024

ปัญหาการทำงาน

               ปัญหาการทำงาน หลังจากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาค่อนข้างที่จะต่างกับการใช้ชีวิตในการทำงาน ทำให้นักศึกษาจบใหม่ค่อนข้างที่จะมีปัญหา โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจบใหม่จำนวนมากทั้งที่มีงานทำแล้วและที่ยังว่างงานอยู่ ปัญหาอย่างหนึ่งของการที่นักศึกษาจบใหม่ยังคงว่างงานอยู่ คือ บริษัทไม่แน่ใจในความสามารถของนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งปัญหาหลัก มีดังนี้ นักศึกษาจบใหม่ มักจะเจอ ปัญหาการทำงาน และยังคงว่างงานอยู่ มีดังนี้ ประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่ อาจจะเคยผ่านการฝึกงานมาบ้างแล้ว แต่การทำงานกับการฝึกงาน สถานะค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน ทำให้ทางบริษัทที่ต้องการพัฒนามากขึ้น...