March 29, 2024

จิตวิทยา สังเกตคน

       จิตวิทยาสังเกตคน จากพฤติกรรมท่าทางบุคลิกภาพ กิริรยาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือ รวมไปถึง สังเกตคนจากการจับโทรศัพท์ และการพิมพ์แชตของเขาได้แบบง่าย ๆ ดังนี้ มาลอง สังเกตคนจากการจับโทรศัพท์ มือถือและการพิมพ์แชต ว่าเป็นคนแบบไหนกัน นำโทรศัพท์แนบชิดติดหู      เป็นคนอยู่ไม่สุกหลุกหลิกตลอดเวลา เจ้าความคิดเจ้าโครงการ  ไฟแรงสูง  มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ ทำอะไรคล่องแคล่วรวดเร็วจนบางครั้งค่อนไปทางลวกๆ ได้  แต่หากตั้งใจทำสิ่งใดแล้วก็จะทำแบบไม่หยุดจนกว่าจะหมดแรงกันไปข้าง...   ใช้สองมือจับหรือประคองโทรศัพท์...