March 29, 2024

งานอิสระ

            อาชีพนักแปลภาษา หลายคนเข้าใจดีว่าภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร การมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้หลายภาษาจึงเป็นเรื่องจำเป็นกับโลกยุคใหม่ แต่เชื่อหรือไม่ว่าอาชีพนักแปลซึ่งมีความชาญฉลาดในการแปลงภาษาหนึ่งให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง เคยตกต่ำเพราะไม่มีงานอยู่พักใหญ่ เนื่องจากกระแสการหมดไปของหนังสือแบบเล่มนั่นเอง แต่เดิมงานนักแปลก็จะมักจะเป็นการแปลหนังสือนอก ทั้งนิยาย องค์ความรู้ และตำราเรียน อาชีพนักแปลภาษา ที่มีความชาญฉลาดในการแปลงภาษา                 ช่วงยากลำบากของอาชีพนักแปลก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับนักเขียนและสำนักพิมพ์นั่นเอง พอมีการตีกรอบเนื้องานของอาชีพ มันเลยติดปัญหาว่าเมื่อคนไม่นิยมอ่านหนังสือ...