April 2, 2024

ความเป็นอยู่

อาชีพในฝัน
1 min read

                อาชีพในฝัน คนเรามักจะมีงานหรืออาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันกันทั้งนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น เศรษฐกิจ การเงิน ความเป็นอยู่ ตำแหน่งงาน การแข่งขัน เป็นต้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราจะต้องพิจารณางานหรือาชีพเหล่านั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ว่าเป็นอาชีพที่เราสามารถทำได้หรือไม่? ถ้าเราประกอบอาชีพนั้นจะสามารถดำรงชีวิตได้หรือไม่? หรือเราจะยังมีความสุขกับมันอยู่ไหม หากเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆ หรือปัจจัยอื่นๆไม่ดีอย่างที่เราคิดไว้ บางคนก็คิดว่าจะหาอาชีพอื่นๆที่เราสามารถทำได้ แล้วเก็บเงินไว้เพื่อไปใช้ในอนาคตหรือเก็บเงินไปทำตามความฝันของตนเองต่อไป...