April 2, 2024

ความต้องการด้านสังคม

ความต้องการของมนุษย์ หลากหลายอย่างซึ่งเมื่อเรามองผิวเผื่อแล้วทุกอย่างที่เราต้องการนั้นอาจจะดูแตกต่างกันไปหมดเลย แต่จริงๆแล้วพวกเราลึกๆในใจแล้วก็มีความต้องการที่คล้ายกันอยู่ซึ่งความต้องการเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างนะมาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่า ความต้องการของมนุษย์ มีอยู่หลายระดับ ซึ่งแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปว่าต้องการแบบไหน ความต้องการระดับต้น คือความต้องการที่สนองปัจจัยภายนอกของพวกเรา ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย และ ความต้องการทางด้านความปลอดภัย ผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัย ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งนัก เพราะว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง ซึ่งอาการเจ็บป่วยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรานั้นมันออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ นอกจากการออกกำลังกายแล้ว การรับประทานอาหารก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเช่นเดียวกัน...