April 2, 2024

ความคิดในแง่บวก

คุณภาพชีวิต
1 min read

คุณภาพชีวิต เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ “ความคิดทำให้เกิดการกระทำ การกระทำทำให้เรามองเห็นนิสัย นิสัยเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเคยชินและความเคยชินก็เป็นตัวกำหนดชะตากรรมอีกที” ผู้เขียนได้อ่านมาจาก Ensure Communication จากคำคมคำนี้แสดงให้เห็นว่าทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างนะครับเริ่มต้นจากความคิดของคนเราดังนั้นถ้าหากเรากำหนดความผิดของเราได้ชีวิตเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางบวกและทางลบก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเรา องค์ประกอบของ คุณภาพชีวิต ที่ดีอีกอย่างคือความคิดในแง่บวก ทุกคนเกิดมาพร้อมกับปัญหาของตัวเอง แล้วต้องหาทางแก้ปัญหาของตัวเองแต่ทำไมทุกคนแก้ได้แต่ทำไมบางคนแก้ไม่ได้ มันอยู่ที่ความคิดของคนว่าเขานั้นกำลังคิดบวกว่าปัญหานั้นเป็นเพียงอุปสรรคที่เขาจะต้องแก้ไขเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อ หรือ...