March 29, 2024

คนขี้เกรงใจ

               คนขี้เกรงใจ บ่อยๆครั้งที่เรามักจะไม่กล้าปฏิเสธผู้ที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือขอร้องให้ทำในสิ่งต่างๆให้ หรือคำเชิญชวนต่างๆ ซึ่งมันจะทำให้เราเดือดร้อน ไม่สบายใจ หรือลำบากใจมากกว่าเดิม แม้การช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตาม แต่หากมันเกินกำลังที่เราสามารถรับไหว ก็ไม่ควรที่จะรับปาก ควรจะปฏิเสธพวกเขาออกไป ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงผลเสียของผู้ที่มีความเกรงใจที่มากเกินไป ดังนี้ 5 อย่างของ คนขี้เกรงใจ อาจจส่งผลเสียต่อตัวเอง ทำให้ตนเองเดือดร้อน ในกรณีนี้ มักจะเป็นส่วนของการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ...