March 29, 2024

การเลื่อนขั้น

       หากปรารถนา การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือนก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรามี “ของ” แค่ไหนเพื่อให้ทะลุตาเจ้านายมาเช็กกันเลยดีกว่า  การเลื่อนขั้น  อยากเลื่อนขั้นก็ต้องเช็กว่า  เรามีสิ่งเหล่านี้ที่เจ้านายมองหาอยู่หรือไม่? มีผลงาน      ได้แก่ผลการทำงานดีืมีผลงานสม่ำเสมอ มีมาตรฐานสูงกว่าผู้ร่วมงานคนอื่นมาโดยตลอด  ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่มักพิจารณาผู้ที่มีผลงานดีสม่ำเสมออย่างน้อย 2 - 3  ปี เชี่ยวชาญเป็นเลิศ      หากอยากเลื่อนขั้นก็ต้องมีความเชี่ยวชาญ คล่องตัว ลื่นไหลในการทำงาน เก่งทั้งหลักการและการปฏิบัติควบคู่กันไป เหมาะกับขั้นใหม่     ...