March 29, 2024

การเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องทำอย่างไร

การเป็นผู้ฟังที่ดี
1 min read

            การเป็นผู้ฟังที่ดี สำหรับการฟังที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พูดอยากจะเล่าต่อ เพราะถ้าหากผู้ฟังไม่สนใจฟังแล้วนั้นก็ทำให้คนที่เล่าไม่อยากจะเล่าเรื่องราวต่อ และไม่มีความน่าสนใจในการสนทนา        ความสำคัญของ การเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องทำอย่างไรบ้างกับคู่สนทนา     -  เพื่อรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  -  เพื่อรับความรู้หรือทำให้ตนเองรอบรู้ขึ้น -  เพื่อหาเหตุผลในการโต้แย้งหรือคล้อยตามได้อย่างถูกต้อง ทักษะการฟังที่ดีและมารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี  ตั้งเป้าก่อน      คุณควรตั้งเป้าหมายเสียก่อนว่าจะฟังเพื่ออะไร  เช่น  ฟังเพื่อเอาสนุกหรือมัน  ฟังเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ ตั้งสมาธิ...