March 29, 2024

การเจรจาต่อรองเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์

การเจรจาต่อรองงาน
1 min read

                การเจรจาต่อรองงาน ทุกช่วงจังหวะของการทำงาน เราจำเป็นต้องอาศัยทักษะการเจรจาต่อรองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม คนที่เข้าใจวิธีการต่อรองจะสามารถคว้าเอาเป้าหมายที่ต้องการของตัวเองได้ โดยไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียเปรียบ และกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันในระหว่างทำงาน ซึ่งพื้นฐานของการต่อรองก็จะเหมือนกันหมด ฝึกฝนครั้งเดียวก็นำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งกับเจ้านาย ลูกน้อง และลูกค้า แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งแรกก็ได้เลย ต้องผ่านการทำซ้ำหลายๆ ครั้งจนทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ การเจรจาต่อรองงาน นั้นเราต้องมุ่งไปที่เป้าหมายแบบ win-win ให้ตัวเองได้...