April 2, 2024

การสร้างปฏิสัมพันธ์ในทีม

การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน ในสถานที่ที่ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างต้องมาอยู่ร่วมกัน การสร้างสมดุลที่ดีในความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม เพราะสิ่งนี้สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพและความสำเร็จของการทำงาน ทุกที่อยู่ร่วมกันเป็นทีม การวิจัยจะแสดงให้เห็นว่า แม้แต่การสนทนากับเพื่อนร่วมงานเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การเพิ่มผลสำเร็จได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน และเคารพกันในสังคมที่ทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น กำหนดขอบเขต การจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีได้ แต่ละฝ่ายต้องมีขอบเขตและเคารพในช่องว่าง เช่น การเผื่อเวลาติดต่องานต่างๆ ไม่ควรทำในช่วงพักหรือรับประทานอาหารกลางวัน ควรใช้เวลานี้มุ่งเน้นไปที่ทานอาหารร่วมกัน ผ่อนคลาย หรือพักสมองตามที่แต่ละคนต้องการ หากมีพวกคนในทีมไม่ต้องการร่วมพักเบรกด้วยไม่มีความจำเป็นต้องบังคับ...