April 2, 2024

การลาออกจากงาน

นักศึกษาจบใหม่ ประกาศรับสมัครงานส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะไม่รับนักศึกษาจบใหม่มาจากหลายสาเหตุ เช่น นักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน นักศึกษาจบใหม่ไม่มีความอดทน หรือนักศึกษาจบใหม่ลาออกกันอย่างง่ายดาย เป็นต้น สาเหตุดังกล่าวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากของบริษัทก็คือ การลาออกจากงานของ นักศึกษาจบใหม่ โดยมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้ หางานไว้เผื่อเลือก เป็นสาเหตุหลักๆของนักศึกษาจบใหม่หลายคน เพราะทุกคนล้วนมีความฝันและหน้าที่การงานที่ตนเองอยากจะประกอบอาชีพทั้งนั้น การที่หางานอื่นๆไว้ทำไปในระหว่างการทำตามความฝันของตนเอง เป็นอีกทางเลือกของพวกเขา เพราะจะได้ทั้งประสบการณ์ทำงาน ค่าตอบแทน...