March 30, 2024

การพูดแนะนำผู้อื่น

     หากมองเผินๆ การพูดแนะนำผู้อื่น ในสังคมเป็นเรื่องง่าย ก็แค่บอกชื่อแซ่และประวัติส่วนตัวอีกเล็กน้อยของเขาไป แต่การแนะนำผู้อื่นให้รู้สึกดีมีความประทับใจกันทุกฝ่ายไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนทำได้ เรียนรู้เทคนิค การพูดแนะนำผู้อื่น ในสังคม ให้ได้อย่างมั่นใจไม่ติดขัด -  แนะนำชื่อ  นามสกุล  หรืออาจมีชื่อเล่นด้วยในกรณีที่ไม่เป็นทางการมากนัก-  แนะนำตำแหน่งหน้าที่การงาน-  หากเป็นการแนะนำคนรุ่นราวคราวเดียวกัน สามารถแนะนำใครก่อนใครหลังก็ได้ไม่ว่ากัน-  หลักการแนะนำผู้อื่นที่สำคัญคือ หากเป็นการแนะนำผู้ที่มีอาวุโสกับผู้ที่ด้อยอาวุโสกว่า  พูดง่ายๆ ก็คือแนะนำผู้สูงวัยกับคนหนุ่มคนสาว ให้แนะนำผู้ด้อยอาวุโสกว่าให้ได้รู้จักกับผู้ที่มีอาวุโสกว่า  โดยการเอ่ยนามผู้ที่มีอาวุโสก่อน  ยกตัวอย่างเช่น  “คุณลุงครับ ...